MAGALINA

GDPR

U mogućnosti smo ponuditi:

  • savjetovanje pri uvođenju i uspostavi dokumentacije zbog usklađivanja sa Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
  • izradu kodeksa poslovnog ponašanja
  • izradu pravilnika o zaštiti podataka
  • izradu politike privatnosti
  • izradu procedura za upravljanje, obradu i postupanje
  • izrada evidencija (evidencija aktivnosti obrade, evidencija zahtjeva, evidencija povrede podataka…)
  • izrada obrazaca i zahtjeva, te primjera privola
  • izvornik dokumentacije na USB memoriji
  • upute i prezentaciju o provođenju GDPR-a