MAGALINA

Minimalna i prosječna plaća za 2021. godinu

Minimalna plaća za 2021. godinu

  • Navedena minimalna svota bruto plaće odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.
  • Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači.

Prosječna mjesečna plaća za 2021. godinu

  • Sukladno Zakonu o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa direktora ne može biti niža od umnoška prosječne plaće i koeficijenta 0,65.
  • Od 1. siječnja 2021. godine mjesečna osnovica za obračun doprinosa direktora će iznositi 5.967,65 KN bruto.
  • Navedeni iznos prosječne mjesečne neto plaće primjenjivati će se na svaku isplatu plaće u 2021. godini pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2020. ukoliko se plaća isplaćuje u mjesecu za prethodni mjesec.

Važno je napomenuti da u slučaju ako direktor nema bruto plaću u visini minimalne direktorske plaće, na kraju godine će mu porezna uprava obračunati razliku doprinosa koje bi trebao platiti do iznosa koje bi platio prema minimalnoj mjesečnoj osnovici. Ova razlika je direktorov privatni trošak, ne trošak poduzeća.