MAGALINA

Obveze dostave e-mail adrese sudskom registru

Obveze prema Zakonu o sudskom registru 

U “Narodnim novinama br. 40. od 19. travnja 2019. su objavljene izmjene Zakona o trgovačkim društvima1 i Zakona o sudskom registru,2 a koje su donijele brojne promjene. Tako je u ZSR uvedena obveza upisa adrese elektroničke pošte i to na način da je dodan čl. 38.b koji je izričito propisao da je subjekt upisa dužan najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte. Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte može podnijeti zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa, a subjekt upisa je dužan podnijeti registru zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.

Da bi se ova pravila mogla provesti bilo je potrebno i donijeti novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar,3 a kojeg je donio Ministar pravosuđa te je objavljen u “Narodnim novinama” br. 121/2019. od 11. prosinca 2019. te je stupio na snagu u roku osam dana od dana objave.

U Pravilniku je propisano da zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt upisnik zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa na propisanom obrascu. U zahtjevu je dužan navesti temeljne podatke o subjektu upisa njegov MBS, OIB i EUID, ako ga ima. Na isti način je subjekt upisa dužan podnijeti registru zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.

U Pravilniku je i propisan obrazac koji se koristi za dostavu elektroničke adrese sudskom registru i to slijedeći obrazac 3:


obrazac

Dakle sve pravne osobe koje su upisane u sudski registar imaju obvezu dostaviti podatak o adresi elektroničke pošte sudskom registru. Ta obveza je u osnovi bila u roku od tri mjeseca nakon stupanja na snagu Pravilnika za sve pravne osobe upisane u sudski registar (dakle trgovačka društva, ustanove, zaklade i dr.), no taj rok nije prekluzivan pa tko nije do sada dostavio predmetne podatke treba to u što kraćem roku napraviti.

No, sudski registar ipak ne kažnjava odmah osobe koje nisu ispunile svoje zakonske obaveze, jer je u čl. 81. ZSR-a propisano da se prvo rješenjem opomenu osobe koje su bile dužne ispuniti zakonsku obvezu te da ih se poziva da ispune predmetnu obvezu u roku od 15 dana i istodobno se izriče novčana kaznu u slučaju neispunjenja zakonske obveze u tom naknadnom roku. Ako opomenuta osoba ne ispuni obvezu iz tog rješenja u ostavljenom roku, tek će se onda provest postupak radi prisilne naplate izrečene novčane kazne.

Ako imate kakvih pitanja, sugestija ili komentara na navedeno slobodno nas kontaktirajte.