MAGALINA

Otpis i obročno plaćanje poreza

Kako se približava istek tromjesečnog razdoblja trajanja posebnih okolnosti plaćanja poreza tako Vas dalje u tekstu ukratko informiramo o uvjetima za oslobođenje od podmirivanja plaćanja poreza i mogućnostima obročne otplate poreza. 

1. OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA 

a) Uvjeti za oslobođenje: 

 • oslobođenje od plaćanja dospjelih poreza može ostvariti ako ima pad prihoda/primitaka najmanje 50% u razdoblju od 20.04. – 20.06. 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019,

b) Postotak otpisa

 • porezni obveznik koji je u 2019. ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu većem od 7.500.000,00 kuna (bez PDV-a) – oslobođenje od  podmirivanja dospjelih poreznih obveza razmjerno postotku pada prihoda/primitka
 •  porezni obveznik koji je u 2019. ostvario vrijednost isporuka dobara i usluga u iznosu manjem od 7.500.000,00 kuna (bez PDV-a) – oslobođenje od plaćanja dospjelih poreznih obveza u cijelosti,   

c) Otpis nije moguće ostvariti za sljedeće porezne obveze: 

 • porez na dodanu vrijednost,
 • carine i trošarine,
 • doprinose za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (MIO II stup),
 • poreza i prireza utvrđenih na konačne dohotke (dohodak od imovine i imovinskih prava, kapitala, i drugi dohodak koji se smatra konačnim),
 • naknada i davanja na igre na sreću,
 • obveze po ranije sklopljenim upravnim ugovorima te reprogramirane obveze iz predstečajnih i stečajnih postupaka.

Iz navedenog slijedi da je za ostale dospjele porezne obveze moguće ostvariti oslobođenje od plaćanja poreza što znači uključuje: porez na dohodak od nesamostalnog rada, drugi dohodak koji nije konačni, doprinosi MIO I i ZO, te porez na dobit i druga javna davanja koja se smatraju porezima.

Treba znati da se otpis može provesti samo u dijelu poreznih obveza nastalih u promatranom razdoblju trajanja posebnih okolnosti. Sve porezne obveze koje dospijevaju izvan razdoblja posebnih okolnosti ne mogu biti predmetom otpisa, npr. godišnja obveza razlike za uplatu poreza na dobit vezano uz predaju PD Obrasca.   

d) Model izračuna pada prometa

 • Porezna uprava sistemski će koristeći podatke PDV obrazaca za razdoblje: travanj, svibanj i lipanj 2020. u odnosu na 2019. godinu utvrditi iznos postotka pada prometa. To znači da će se prve analize moći napraviti tek nakon 20. srpnja 2020. kada nastupa zakonski rok za predaju PDV obrasca za lipanj 2020.,  
 • za usporedbu će se koristiti samo podaci o isporukama (dakle to ne uključuje druge stavke po kojima se obračunava obveza PDV-a kao stjecanje dobara i usluga, prijenos porezne obveze i slično),
 • kod onih poreznih obveznika kod kojih podaci o padu od 50% i više posto jesu nedvojbeni neće se dodatno tražiti podatke od poreznog obveznika, 
 • kod onih poreznih obveznika kod kojih će postojati potreba da se pad prihoda dodatno razjasni tražiti će se detaljniji podaci i obrazloženja. Pri tome će poreznom obvezniku biti prezentirano točno na koji je način izračunat postotak pada (dobiti će izračun). 

Zaključno, nije potrebno sastavljati posebne dopise prema Poreznoj upravi za otpis dospjelih poreznih obveza već će isto provesti Porezna uprava bez posebnih zahtjeva. No ukoliko niste poslali nikakav Zahtjev za odgodom plaćanja poreza a imate ostvarene uvjete za otpis možemo preporučiti da se u skladu s čl. 71.p st. 1. Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona, zahtjev poreznom tijelu podnese (pisano ili putem e-maila). Oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza iskazivat će se umanjenjem poreznih obveza na porezno-knjigovodstvenoj kartici podnositelja zahtjeva.

2. OBROČNA OTPLATA POREZA 

Prema čl. 71h Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona porezni obveznik koji nije u mogućnosti platiti odgođenu dospjelu poreznu obvezu po njezinom odgođenom dospijeću mogu zatražiti obročnu otplatu poreza bez obračuna kamata na najduže 24 mjeseca. 

Obročna otplata: 

 • mora biti riječ o odgođenim poreznim obvezama (zatražena je odgoda plaćanja poreza) koje dospijevaju istekom razdoblja posebnih okolnosti tako da npr. ukoliko je dospijeće obveze poreza i doprinosa za plaću iz ožujka pomaknuto sa 8. travnja 2020. na 8. srpnja 2020. po dospijeću se može tražiti obročnu otplatu poreza,  
 • obročna se otplata može odobriti u mjesečnim iznosima na najduže 24 mjeseca,
 • kod obročne otplate ne obračunavaju se kamate,
 • pisani zahtjev poreznom tijelu treba podnijeti u roku 5 dana od dospijeća obveze, što bi u gornjem slučaju značilo da se zahtjev mora podnijeti do 13.07.2020. godine.

Obročna otplata ne može se ostvariti za one porezne porezne obveze čije je dospijeće nastupilo istekom posebnih okolnosti plaćanja poreza. To se primjerice odnosi na obvezu za uplatu razlike poreza na dobit nastalu predajom PD Obrasca za 2019. godinu. Za tu se poreznu obvezu ne može tražiti obročna otplata.   

Zahtjev za obročnom otplatom (podnosi se preko ePorezna) a kod podnošenja zahtjeva treba voditi računa o propisanim mogućnostima da:

 • obročna otplata samo za dospjelu odgođenu obvezu, pri čemu odobrenje zahtjeva isključuje mogućnost odobravanja obročne otplate za odgođene porezne obveze koje dospijevaju kasnije ili
 • obročna otplata za sve odgođene porezne obveze, dospjele i nedospjele u trenutku podnošenja zahtjeva, u kojem slučaju nedospjele odgođene porezne obveze dospijevaju i odobrava se obročna otplata za njihovo plaćanje, umjesto daljnje odgode.

Za sve dospjele porezne obveze koje koje nisu predmet odgode, odnosno porezne obveze za koje porezni obveznik nije oslobođen plaćanja, a dospjele su od 20.03.2020. – 20.06.2020. te ih porezni obveznik nije u mogućnosti platiti po dospijeću može se sklopiti upravni ugovor u posebnim okolnostima u skladu s čl. 71.z Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona.

Upravni ugovor u posebnim okolnostima se može sklopiti pod sljedećim uvjetima: 

 • na razdoblje od najduže 24 mjeseca uz obračun zakonske zatezne kamate za razdoblje otplate umanjene za 3 postotna boda,
 • nije potrebno dati sredstva osiguranja naplate, 
 • porezni obveznik mora podnijeti zahtjev, 
 • podatke se preuzima iz porezno knjigovodstvene kartice, 
 •  može se sklopiti i u slučaju da porezni obveznik na snazi već ima predstečajnu nagodbu, predstečajni sporazum ili upravni ugovor za obveze dospjele prije stupanja na snagu posebnih okolnosti, 
 • za vrijeme trajanja upravnog ugovora, poreznom obvezniku se ne može odobriti upravni ugovor za poreznu obvezu nastalu i/ili dospjelu nakon sklapanja upravnog ugovora.

U slučaju ostalih poreznih obveza za koje nije moguće ostvariti otpis porezne obveze, odgodu plaćanja ili upravni ugovor u posebnim okolnostima s poreznim tijelom se može sklopiti ‘redovni’ upravni ugovor (čl. 101 – 103 Općeg poreznog zakona). U sklapanju tog upravnog ugovora porezni obveznik treba predočiti i sredstva osiguranja plaćanja. 

Zaključno, kako se približavamo isteku razdoblja posebnih okolnosti plaćanja poreznih obaveza svakako je uputno razmotriti dospijeće svih poreznih obveza (odgođenih i neodgođenih) te način na koji riješiti podmirenje. Nadamo se da će Vam naše napomene u tome pomoći. 

Ako imate kakvih pitanja, sugestija ili komentara na navedeno slobodno nas kontaktirajte.