MAGALINA

Paušalisti – nove izmjene Zakona

Sukladno novom Pravilniku poreza na dohodak (izmjenama pravilnika), porezna uprava utvrdila je kriterije po kojima će vršiti provjeru obrtnika paušalista, te kažnjavati one koji svojim radom izbjegavaju plaćanje poreza i doprinosa na plaću.

Ukoliko porezna utvrdi nepravilnosti, na isplaćeni iznos biti će obračunati porezi i doprinosi uz pripadajuće zatezne kamate.

U slučaju utvrđivanja prekršaja, odgovornost  snosi obrtnik paušalist, ali je tvrtka jamac platac ukoliko obrtnik paušalist ne može podmiriti poreznu obvezu.

Kriteriji po kojima se utvrđuju mogući prekršaji:

 1. Kriterij kontrole
 • ima li poslodavac, kroz upute, obuku ili druga sredstva, pravo usmjeriti i kontrolirati što posloprimac radi i kako obavlja posao
 • određuje li poslodavac posloprimcu mjesto obavljanja posla bez obzira na to što se isti može obavljati i na drugom mjestu
 • daje li poslodavac posloprimcu upute za obavljanje posla
 • određuje li poslodavac posloprimcu vrijeme, mjesto ili način obavljanja posla
 • vodi li poslodavac evidenciju radnog vremena posloprimca
 • nadzire li poslodavac dinamiku izvršenja posla ili zahtjeva izvještaje o izvršenju istog
 • koristi li posloprimac opremu i sredstava za rad poslodavca
 • obučava li poslodavac posloprimca o načinu izvršavanja posla
 1. Kriterij financijske kontrole – da li poslodavac ima pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske i poslovne aspekte posloprimčevog rada
 • nadoknađuje li poslodavac poslovne i putne troškove posloprimca
 • ulaže li poslodavac u opremu, alate i materijale posloprimca
 • određuje li poslodavac proizvode i usluge koje posloprimac koristi u izvršenju posla
 • kontrolira li poslodavac način i opseg pružanja usluga posloprimca na tržištu
 • obavlja li poslodavac posloprimcu isplate u određenim vremenskim intervalima (svaki mjesec) i/ili u približno sličnim iznosima
 1. Kriterij odnosa stranaka– pokazuju vrstu tih odnosa
 • sklapaju li poslodavac i posloprimac ugovor koji po svojim bitnim obilježjima ima obilježja ugovora o radu
 • pruža li poslodavac posloprimcu naknade troškova za tipična obilježja nesamostalnog rada (godišnji odmor, naknada za bolovanje itd.)
 • koje je razdoblje trajanja posla te da li se ono odnosi na provedbu određenog projekta ili više projekata u nizu
 • da li i/ili u kojoj mjeri posao koji obavlja posloprimac predstavlja redovno poslovanje poslodavca
 • može li posloprimac raskinuti poslovanje s poslodavcem bez materijalnih i financijskih posljedica
 • da li je uobičajeno za poslovanje u djelatnosti isplatitelja primitka da određene poslove na taj način traži na tržištu

Zaključno, svaki obrtnik paušalist i njegov poslovni partner trebaju voditi računa o sljedećem:

 • ukoliko je obrtnik paušalist zaposlen i plaća poreze i doprinose na plaću, isti posao nije rizičan osim ako su mjesečne naknade visokih financijskih vrijednosti
 • mjesečni primici su visoko rizični; dok kvartalni / periodički po projektu koji ima početak/ kraj su nisko rizični
 • primici u istim iznosima (isti mjesečni paušal) u potpunosti predstavlja visoko rizični porezni rizik
 • obrtnik paušalist s više poslovnih partnera nije u rizičnoj skupini, no ukoliko obavlja poslovnu djelatnost samo sa jednim poslovnim partnerom, rad može biti karakteriziran kao nesamostalan.
 • obrtnik paušalist s više poslovnih partnera od čega jedan čini najveći dio prihoda (primjerice 80% prihoda), dok su drugi niskih vrijednosti, također spada u visoko rizičan porezni rizik
 • posao u kojem je vidljivo da se obavlja u prostorijama poslodavca jer se koristi materijal / strojevi / oprema za rad

Ako imate kakvih pitanja, sugestija ili komentara na navedeno slobodno nas kontaktirajte.